OCZYSZCZANIE   POWIETRZA  Z  KWASNYCH  ZANIECZYSZCZEŃ  W  ABSORBERACH  DELTA

 

Absorbery DELTA umożliwiaja przy szczególnie niskich kosztach eksploatacyjnych  oczyszczenie odpadowego powietrza w cynkowniach ogniowych  z kwasnych zanieczyszczeń gazowych,  takich jak : chlorowodór, fluorowodór , dymy chlorków amonu i innych pyłów zawierajacych tlenki i chlorki metali. Absorbery DELTA to nowa generacja ekologicznie przyjaznych urzadzeń do oczyszczania  powietrza.

 

CLEANING OF AIR FROM ACID FUMES IN THE DELTA ABSORBER

 

DELTA absorbers represent a new generation of environmentally friendly units

which are very effective in cleaning of waste air from acid fumes ( hydrochloric

acid, hydrofluoric acid , ammonium chloride and other acid dusts )  in zinc hot-dipping plant.

 

Procesy chemicznego przygotowania powierzchni  przy zastosowaniu różnych metod 

generuja  emisję różnych gazowych zanieczyszczeń . W cynkowniach ogniowych

i galwanizerniach głównym   zródłem emisji par kwasów sa wydziały wytrawialni

stosujace roztwory kwasu solnego . Procesy odtłuszczania i topnikowania  również emituja różnego rodzaju zanieczyszczenia gazowe i pyły. Głównym składnikiem tych zanieczyszczeń sa pary kwasu chlorowodorowego oraz chlorki, w tym głównie chlorek amonu ( salmiak ). W niektórych cynkowniach ogniowych stosujacych cynkowanie żeliwa ciagliwego lub sferoidalnego występuje dodatkowo emisja  par fluorowodoru lub kwasu siarkowego.

W warunkach przemysłowych stosuje się wiele metod dla oczyszczania odpadowego powietrza z kwasów nie utleniajacych takich jak kwas chlorowodorowy . Absorpcja gazów kwasnych w wodzie, neutralizacja w roztworach wodorotlenków alkalicznych i inne podobne technologie oczyszczania gazów generuja znaczne ilosci scieków ,

oraz wymagaja stosowania drogich i rozbudowanych instalacji. Koszty neutralizacji kwasnych gazów  tymi tradycyjnymi metodami sš wysokie , a  efektywnosć oczyszczania jest relatywnie niska. [ 1-3 , 8].                                                   Oczyszczanie powietrza w warunkach cynkowni ogniowych można łatwo i tanio przeprowadzić  przy zastosowaniu absorbera typu DELTA . Zasadę działania tych absorberów oparto o nowa patentowana  metodę [ 4 ] . W kilku krajowych cynkowniach ogniowych absorbery DELTA pracuja już prawie 10 lat  bezawaryjnie i z  wysoka wydajnoscia przy szczególnie niskich kosztach eksploatacyjnych  [ 5 ].  Absorbery te oczyszczaja powietrze z oparów kwasu solnego ( chlorowodoru ) oraz chlorku amonu i jednym przypadku od mieszaniny oparów kwasu chlorowodorowego  i fluorowodorowego.

 

 

Parametry absorbera DELTA:

 

Standardowy absorber DELTA najczęsciej oczyszcza 1000- 5000 m3 odpadowego zanieczyszczonego powietrza na godzinę . Podstawowe dane eksploatacyjne    uzyskane w toku wieloletnich obserwacji-  sa następujace:

     

a/  wydajnosć  oczyszczania       - 200 - 5000 m3 /h ;

b/  użyta moc          - 2- 5 KWh  energii elektrycznej; 

c/   zużycie  aktywatora  Ak -od 120 do 300 kG rocznie , cena  ok. 2,50 euro/KG

    ( aktywator Ak produkcji Nivachem Myslenice ).

d/  zużycie materiału złoża  ZNe(CaCO3)n  - rocznie łacznie za  ok. 80 euro.

e/  zużycie wody     - ok.100-200  dm3 na dobę.

f/  efektywnosć oczyszczania powietrza z oparów  HCl  -  od 90 do 97 % .

g/  efektywnosć oczyszczania powietrza z  oparów HF    -  srednio ponad 95 %.

h/ efektywnosć oczyszczania powietrza z dymów chlorku amonu - ponad  95%.

i/ praca absorbera DELTA - automatyczna , bez dozoru.

j/ kompaktowa budowa , wymiary ok. 1.5x2.5 m, wysokosć ok. 2.5 , masa absorbera

   gotowego do pracy : ok. 6MG.

 

Zasada działania absorberów typu DELTA polega na wykorzystaniu efektu chemicznego transportu czasteczek kwasu , przy pomocy  wodnego roztworu czynnika aktywujacego( AK)  do złoża neutralizujacego ( ZNe(CaC03 )n )  - wg. wzoru:

                   2 HCl  + Ak  = 2 HCl xAk +  ZNe (CaCo3) n =    

                   = H20+  CaCl2 +ZNe(CaC03)n-1 +CO2 + Ak

 

W wyniku reakcji chemicznej kwasu z aktywatorem Ak  tworzy się połaczenie

chemiczne , które w dalszym etapie reaguje z materiałem złoża ZNe(CaCO3)n , wychwytujac  jonu wapnia Ca2+ . Czasteczki węglanu wapnia z jonami chlorkowymi  w obecnosci jonów wodorowych - tworza roztwór chlorku wapnia, uwalniajac czasteczkę aktywatora, która reaguje z następna czasteczka kwasu. W wyniku tego mechanizmu pary kwasów zostaja  szybko zneutralizowane. Produktem ubocznym jest dwutlenek węgla ( gaz ulatniajacy się do atmosfery , biologicznie obojętny ) oraz chlorek wapnia w roztworze wodnym. Materiał złoża  ulegajacy powolnemu zużyciu -  ZNe(CaC03)n  -  jest zupełnie obojętny chemicznie i nie jest odpadem niebezpiecznym.

 

Pary chlorowodoru  sa niebezpieczne dla człowieka [ 1-3 , 6, 8 ]  stad koniecznosć

eliminacji zagrożeń zwiazanych z użytkowaniem przemysłowym tego kwasu .

Stosowanie absorberów DELTA powinno ułatwić uzyskanie przez cynkownie wytrawialnie i galwanizernie  Pozwolenia Zintegrowanego  oraz spełnienie wymogów "Najlepszej Dostępnej Techniki - zgodnie z [4-9]. Przepisy te , wydane w zwiazku z Dyrektywa IPPC Nr 96/61/EC , musza uwzględniać  rachunek kosztów i korzysci i czas wdrożenia najlepszych technik dla okreslonych instalacji [ 9] . 

Wykorzystanie w cynkowniach korzystnych parametrów pracy  absorberów DELTA łacznie z nowym inhibitorem Muriaticol S ( produkcji NIVACHEM Myslenice) [ 5 ] prowadzi do praktycznie całkowitego wyeliminowania zagrożenia srodowiska zwiazane z emisję kwasów do atmosfery. Techniki te  poprawiaja również zdecydowanie  warunki BHP na stanowiskach pracy. 

Obecnie stosowanie absorberów DELTA jest możliwe w formie umowy licencyjnej.                                                                                                                          Zastosowanie w wytrawialniach łacznie obu tych technologii  firmy NIVACHEM - inhibitora MURIATICOL S i absorbera DELTA - może być znaczacym krokiem do osiagnięcia efektu  ? Zerowej Emisji ? w procesie trawienia stali w kwasie solnym..

 

     Literatura :

      

  1. R.E.Goselin ,R.Smith,H.Hodge: Clinical Toxicology of Commercial Products,  Ed. Williams and Wilkins, Baltimore ,1984.
  2. Surface Engineering, ASMI, Metals Park, Ohio,2003.
  3. S.Budavari: The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. Whitehouse Station , NJ Merck and Co.,1996.

      4.   Edward Zacny : Patent  RP nr : 297215 ,1992.

  1. E.Zacny: Materiały 11 Sympozjum Cynkowniczego ,maj19-21, Ustroń ,2004.
  2.  NIOSH ? Guide to Chemical Hazard , DHHS Publ.,Washington D.C. .

Government P. Office , 1997.

  1. Dz.U.2001 Nr 62 poz.627 ;Dz.U.2001, Nr 115 ,poz.1229.

Dz.U.2002 , Nr122, poz.1055;Dz.U 203 , Nr 177, poz.1736.

      8.   C.V.Bishop: Trans.Inst.Met.Fin, 81,1,13,2003.

      9.   Surface Treatment of Metals and Plastic Materials using Electrolytic or   

            Chemical Process. BAT  Reference Document , . European

            Committee for Surface Treatment. May 2002.

Strona główna »